Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor door beroepsfouten ontstane schade. Dit kan leiden tot financieel of zakelijk verlies of tot letselschade. Lees hier alles over deze verzekering.
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 11 maart 2021
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 02 juni 2021

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel BAV genoemd, dekt de aansprakelijkheid voor door beroepsfouten ontstane schade. Een beroepsfout betekent in negen van de tien gevallen financieel verlies. In andere gevallen kan er sprake zijn van zaakschade (dat staat voor schade aan de bezittingen) of de meer bekende letselschade (geestelijke en lichamelijke schade). Maar wat is dan eigenlijk een beroepsfout? Dan moet u denken aan een adviseur die een verkeerd advies uitbrengt, een adviesbureau dat een fout in de berekening maakt. Gevolg: uw pand stort deels in waarna er sprake is van letselschade. Nog een voorbeeld: een adviseur maakt een inschattingsfout waardoor een belangrijke rapportage totaal verkeerd uitgelegd wordt.

Beroepsaansprakelijkheids-verzekering en zuivere vermogensschade

Behalve beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er ook de bedrijfsaansprakelijkheid. Het verschil is dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen aansprakelijkheid dekt dat is ontstaan door zaakschade en letselschade alsmede de gevolgschade. BAV dekt de zuivere vermogensschade vanwege een verkeerd advies of een fout in een doorberekening of een ontwerp van een pand. Voor de goede orde: wordt in dit verband een beroep genoemd, dan wordt formeel het totaal van werkzaamheden die door derden uitgevoerd worden bedoeld. Daarnaast ligt voor de uit te voeren werkzaamheden een contract als basis (inspanningsverplichting) met de opdracht gevende partij. Formeel kan de term beroepsfout uitgelegd worden als een vorm van nalatigheid, een vergissing, verzuim, het geven van een onjuist advies, duidelijk verkeerde handelingen, gemaakt in de hoedanigheid van uit te voeren beroepswerkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheids-verzekering en goed vakmanschap

De mate van aansprakelijkheid wordt overigens gemeten conform de gehanteerde normen van een beroepsgroep. Als basis wordt het volgende gehanteerd: ‘hoe zou een beroepsuitoefenaar – die beschikt over dezelfde ervaring en kennis – gehandeld hebben in een gelijke situatie met uiteraard de inachtneming van de eisen waaraan goed vakmanschap moet voldoen’. Ondernemingen raken meer en meer kwetsbaar voor de geleden risico’s die aan het uitvoeren van een bepaald beroep (of een zakelijke activiteit) verbonden is. Dit vanwege de groei van ingewikkelde juridische procedures, moeilijker wordende opdrachten en de toenemende concurrentie. Verder is er ook in ons land meer en meer sprake van een claimcultuur. Ondernemers worden veel vaker aansprakelijk gehouden en claims worden steeds vaker door de rechters toegewezen. Er is dus zeker een (zeer) noodzakelijke factor voor bedrijven om zich tegen al deze gevaren en risico’s in te dekken en voor een dergelijke verzekering te kiezen.

BAV en een rechtszaak

Wie een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, die is verzekerd voor schade die ontstaat door een beroepsfout en de kosten die u maakt als u zich verweert als er sprake is van onterechte aansprakelijkheid. Ook de eventuele kosten van de rechtszaak worden vergoed, net als de kosten die gemaakt worden voor het herstellen van beheerde of gebruikte documenten. Dan moet u denken aan brieven, contracten en aktes. Documenten die een bepaalde geldelijke waarde kennen, zijn overigens niet verzekerd. Ook de vermogensschade – door beschadiging of verlies- is gedekt.

beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat wordt niet gedekt met een BAV?

Een schade die is ontstaan omdat u verkeerd adviseerde over investeringen of beleggingen? Dat valt niet onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat geldt ook voor vermogensverlies (vanwege advisering over investeringen en beleggingen). Ook niet gedekt is eventuele schade aan databestanden en software. U bent met een BAV ook niet verzekerd tegen schade door intellectueel eigendom van iemand anders te gebruiken en niet voor schade die buiten de Europese Unie ontstaan is. In detail kunnen de polissen van de verzekeraars verschillen. Zaak is dus om altijd de voorwaarden goed te bestuderen en samenvattend kan gesteld worden dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een onderdeel is van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Accountants, advocaten, raadgevende ingenieurs en architecten, organisatie- en economische adviesbureaus en makelaars en taxateurs zijn beroepsgroepen die in vrijwel alle gevallen kiezen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat geldt ook voor adviserende beroepen binnen de softwarebranche. Bedrijven die een zogenaamde verplichtstelling door de opdrachtgever hebben (bijvoorbeeld de overheid) zijn zeker een BAV nodig en in bepaalde gevallen is het zelfs een voorwaarde om lid te mogen worden van een beroeps- of branchevereniging Ook vanuit de wet kan het sluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld worden. Ook wanneer de geldende algemene voorwaarden onvoldoende bescherming bieden, wordt vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, zoals professionals niet zelden hun vermogen verzekeren tegen een beroepsfout, die zomaar op de loer kan liggen. Hoe goed een professional dan ook is.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dus nooit standaard (en dus echt maatwerk) en u kunt kiezen uit de hoogte van de verzekerde uitkering, maar u kunt ook de dubbele jaarlimiet mee laten verzekeren. Ook kan gekozen worden voor inloopdekking hetgeen betekent dat verzekerd bent omdat u verantwoordelijk kunt worden gehouden voor in het verleden niet goed uitgevoerde activiteiten. Ook de bedrijfsaansprakelijkheid kan dus meeverzekerd worden.