Verzuimverzerkering

Verzeker u voor het doorbetalen van loon voor zieke medewerkers met een verzuimverzekering. Hier leest u alles over deze verzekering en kunt u hem direct afsluiten.

Daarom kiest u voor Totaalbesparen.com!

Betrouwbare informatie over verzuimverzekeringen

Direct een verzuimverzekering afsluiten

Twee weken bedenktijd zodra u de polis heeft afgesloten

Al meer dan 76.000 mensen gingen u voor

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering wordt ook wel ziekteverzuimverzekering genoemd en kan u veel geld besparen. Een verzuimverzekering is niet hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV verzekering. Bij ziekte van uw werknemers moet u, behalve de re-integratiekosten, zeker twee jaar het loon doorbetalen. Een verzuimverzekering verzekert in deze gevallen de loondoorbetalingsverplichting. Deze verzekering wordt daarom ook wel een loondoorbetalingsverzekering genoemd.

Verzuimverzekering dekking

Met een verzuimverzekering dekt u financiële risico’s vanwege ziekte af. Bovendien raakt uw bedrijfsvoering slechts minimaal verstoord. Naast de loondoorbetaling en re-integratiekosten dekt de ziekteverzuimverzekering ook andere werkgeverslasten die bij ziekte moeten worden doorbetaald, zoals pensioen en WW.

Wanneer u de arbodienstverlening met uw verzuimverzekering meeverzekerd, dan krijgt u assistentie bij het voorkomen van verzuim van uw medewerkers. Ook wordt u begeleid bij de re-integratie van uw zieke medewerkers. Hiermee voldoet u aan de eisen van de ‘Wet verbetering poortwachter’. Volgens deze wet dienen u én uw zieke medewerker zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts in te spannen voor het zo snel mogelijk terugkrijgen van medewerker in actieve dienst.

Lage premie bij gezond verzuimbeleid

De meeste verzekeringsmaatschappijen geven een lage premie bij een gezond verzuimbeleid. Zij geven ook advies en hulp bij het voorkomen van verzuim en bij het voorkomen van instroom in de Ziektewet en WGA. Voorts wordt voorzien in een re-integratievergoeding; dit is de vergoeding van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting van de desbetreffende medewerker. Met een verzuimverzekering houdt u de kosten van verzuim zo laag mogelijk, heeft u inzicht tot uw verzuimgegevens, kunt u op eenvoudige wijze een ziek- of herstelmelding doorgeven, krijgt u hulp bij het weer aan het werk krijgen van uw zieke medewerker, bent u er zeker van dat u zich aan regels van de wet rondom loondoorbetaling en re-integratie houdt en voorkomt u boetes van het UWV.

Ziekteverzuimverzekering verzacht financiële pijn werkgever

Wanneer een medewerker langdurig uitvalt door ziekte, dan kan dit voor een ondernemer vaak aardig in de papieren lopen. Een ziekteverzuimverzekering kan echter de financiële pijn verzachten. Zo een verzekering kan ook helpen bij de aanpak van verzuim, waardoor extra administratie, organisatie en kosten worden voorkomen.

Bedenk dat een zieke werknemer een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag kost, uitgaande van de wettelijke verplichting dat de werkgever twee jaar lang het loon moet doorbetalen. Hoewel het in deze gaat om 70 procent van het loon, kan volgens een eventuele verplichte cao een hoger percentage zijn afgesproken. Bovendien komen de kosten voor het inhuren van een vervanger ook nog bij kijken.

Wie een ziekteverzuimverzekering heeft, krijgt (een gedeelte van) het loon dat bij ziekte van personeel moet worden doorbetaald vergoed. Wettelijk is het de werkgever toegestaan om twee wachtdagen in te stellen, waarmee kortdurend ziekteverzuim of de zogenoemde baaldagen wordt voorkomen. De werknemer krijgt die dagen dan ook niet doorbetaald. De arbeidsovereenkomst of cao moet wel melding maken van deze wachtdagen.

Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen hanteren een eigen risico. Dit heet een conventionele verzuimverzekering en is in de meeste gevallen een eigen risico in de vorm van een aantal wachtdagen. De wachtdagen die betrekking hebben op de eigen risico zijn heel andere wachtdagen dan de twee wachtdagen die worden ingesteld bij de zogenoemde baaldagen.

Kosten verzuimverzekering

Ondernemers krijgen bij ziekte van hun werknemer niet alleen te maken met loondoorbetaling, maar ook met de kosten voor re-integratie en vervanging. Ziekteverzuim van uw medewerkers kan u dus veel geld kosten, zeker als u een kleine onderneming draait. Ziekte of blessures kunnen maken dat uw werknemer uitvalt, met alle gevolgen van dien voor het productieproces binnen uw bedrijf. Een ziekteverzuimverzekering stelt u in staat om in deze gevallen de financiële risico’s te beperken. De vraag is uiteraard: wat zal dat kosten?

Een medewerker die uitvalt wegens ziekte, kan ongeveer 230 euro per dag kosten. Een werknemer die langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, kan u zelfs twaalf jaren geld kosten. Dergelijke onvoorziene personeelskosten zijn ongezond voor uw bedrijf, maar wel heel goed op te vangen met onder meer de ziekteverzuimverzekering. Hiermee bent u ervan verzekerd dat u de kosten voor het salaris, maar ook de extra kosten voor re-integratie en preventie (denk bijvoorbeeld aan een periodieke gezondheidscheck) vergoed krijgt.

Op welke kosten u moet rekenen hangt af van het verzekeringspakket dat u kiest. Deze factoren bepalen de kosten van een verzuimverzekering:

 1. Dekkingspercentage: u kunt kiezen voor een dekkingspercentage tussen de 70 en 100 procent. Gaat u voor een 100 procent dekking, dan krijgt u de volledige kosten voor ziekteverzuim terug. Bovendien bestaat de mogelijkheid om werkgeverslasten mee te verzekeren. Er is ook verschil tussen het dekkingspercentage in het eerste ziektejaar en het dekkingspercentage in het tweede ziektejaar.
 2. Eigen risico: de meeste verzuimverzekeringsmaatschappijen hanteren een eigen risico in aantal werkdagen. Dat betekent dat u de eerste x dagen van verzuim door uw werknemer voor eigen rekening neemt. De vergoeding wordt pas bij langdurig verzuim uitbetaald. Hoe korter de eigen-risico-periode is, hoe lager het risico is, des te hoger de premie is die u moet betalen.

Soms kan er sprake zijn van een eigen risico in geld, ook wel bekend als een stoploss dekking. Een stoploss dekking geldt in principe alleen voor grotere bedrijven.

Verzuimverzekering berekenen

Wanneer een medewerker ziek is, dan zou de loondoorbetalingsplicht enorme financiële gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf. Met een ziekteverzuimverzekering kunt u (een percentage van) de loonsom verzekeren en de financiële gevolgen van ziekte beperken. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totale brutoloon dat u volgens de loondoorbetalingsplicht moet uitbetalen. Dit bedraagt 70% van het loon gedurende twee jaar, maar in sommige cao’s is het verplicht om in het eerste jaar van ziekte 100% van het loon door te betalen. Bent u op zoek naar een premieberekening voor de verzuimverzekering van uw bedrijf, dan is het belangrijk te weten wat de aanleiding is van uw offerteverzoek. Daarmee kunnen verzekeringsmaatschappijen u snel en efficiënt van dienst zijn. Een beginnende ondernemer die een eerste werknemer in dienst neemt en wil weten wat de premie zal zijn, kan als ruwe indicatie de verzuimverzekering berekenen op 5% over de loonsom per jaar. Daarbovenop komt jaarlijks een bedrag van 100 Euro per werknemer. Er zijn verzekeringsmaatschappijen met verzuimverzekeringen die aansluiten bij de wensen en behoeften van uw onderneming. Om een goede keus te maken is het handig een vergelijking te maken. Veel maatschappijen bieden:
 • Een verzuimstartpakket voor beginnende ondernemers
 • Een verzuimverzekering met een eigen risico in dagen
 • Een verzuimverzekering eigen risico in geld, voor bedrijven die vijftien of meer medewerkers hebben
 • De mogelijkheid om uzelf mee te verzekeren op de verzuimverzekering.

Eigen risico bij ziekteverzuimverzekering

Het eigen risico wordt berekend door de verzekerde loonsom te vermenigvuldigen met het eigen risicopercentage. Het eigen percentage hangt af van:

 • de branche waarin uw onderneming actief is
 • het aantal medewerkers in uw bedrijf
 • het brutoloon van uw medewerkers
 • het aantal ziektegevallen, dat het bedrijf in het verleden heeft gekend
 • uw keuze als ondernemer voor de dekking
 • een eventuele provisie, te betalen aan de bedrijfsadviseur

Na een periode van eigen risico ontvangt u een vergoeding voor elke dag dat uw werknemer met ziekteverzuim is. U hebt keuze uit een eigen-risico-termijn van twee weken, vier weken, zes weken of een langer termijn dat u zelf kunt bepalen. Als werkgever betaalt u tijdens de eigen-risico-termijn zelf de betaling van de ziektedagen. Het eerste jaar kunt u elk gewenst percentage van het loon verzekeren, vanaf minstens 70%. Volgens de wet mag u het tweede jaar alleen 70% van het loon verzekeren.

Rekenvoorbeeld
Stel dat in een kalenderjaar drie werknemers het gehele jaar niet kunnen werken. Zij verdienen elk € 30.000,- per jaar. De totale loonsom van al uw werknemers is € 1.200.000,-. De eigen risico bedraagt 2% van de totale loonsom en dat komt op een bedrag van € 24.000,-. Stel dat u 70% van het brutoloon heeft verzekerd. Uw vergoeding wordt dan als volgt berekend: 70% van (3 * € 30.000,-) = € 63.000,- -/- € 24.000,- (eigen risico) = € 39.000,-.

Verzuimverzekering vergelijken

Wanneer u besluit om een verzuimverzekering te nemen, dan is het ongetwijfeld raadzaam de verschillende premies, voorwaarden en voorzieningen bij diverse verzuimverzekeraars te vergelijken. In een offerte wordt de premie van de verzuimverzekering meestal weergegeven als percentage X loonsom. Dat lijkt het gemakkelijker te maken om offertes met elkaar te vergelijken. Dit is echter niet juist, en wel vanwege de volgende redenen:

 • Re-integratievergoedingen kunnen per verzuimverzekeraar sterk verschillen
 • Sommige verzekeraars werken met een starterskorting (oplopende premie)
 • Het grootste deel van de verzekeraars past de premiestelling – ongeacht de schadecijfers van uw bedrijf – aan op de schadecijfers binnen de branche
 • Er zijn ziekteverzuimverzekeraars die producten inclusief arbodienst en verzuimmanagement aanbieden
 • Door de arbodienst kunnen de bijkomende kosten van interventie sterk verschillen.

Ziekteverzuim is niet alleen voor uw zieke werknemer lastig, maar ook voor directe collega’s en uzelf als werkgever. Bij ziekte van een werknemer dient u met de volgende zaken rekening te houden:

 1. Uw bedrijfsvoering, aangezien u loon betaalt zonder productie als tegenprestatie;
 2. Collega’s moeten vaak onverwacht extra werkzaamheden van uw zieke werknemer opvangen;
 3. Klanten of leveranciers krijgen plotseling te maken met een andere contactpersoon;
 4. Uw personeelsfunctionaris moet bij langdurig verzuim verschillende administratieve trajecten doorlopen.

Een verzuimverzekering vergelijken is dus erg belangrijk voor een goede financiële afdekking én preventie van het ziekteverzuim. Zowel uw concurrentiepositie als de sfeer binnen de onderneming wordt hierdoor steeds belangrijker. Het is echter niet genoeg om ziekteverzuim af te doen met alleen een verzuimverzekering. Preventie blijft het belangrijkste, want bij een laag verzuimpercentage van uw personeel zal u ook minder premie betalen.

Ziekteverzuimverzekering premie

Vaak bestaat de premie van een ziekteverzuimverzekering uit een percentage over de totale loonsom. Met de totale loonsom wordt bedoeld het loon van al je werknemers bij elkaar. Wanneer verzekeraars dit percentage willen vaststellen, dan zijn er een aantal factoren waar ze naar kijken. Daartoe behoren:

 • ziekteverzuimcijfers van de afgelopen jaren
 • samenstelling van uw personeel, met inbegrip van leeftijd en aantal parttimers
 • sector of branche waarin uw onderneming actief is
 • ziekteverzuimverzekering

Verzuimverzekering afsluiten

Een ziekteverzuimverzekering afsluiten is wettelijk niet verplicht, maar in de praktijk blijkt dat haast alle werkgevers een verzuimverzekering hebben afgesloten. Er komt wel een heleboel bij kijken wanneer u een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering wil afsluiten.

Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat de ziekteverzuimverzekering bestand dient te zijn tegen een plotse en onverwachte stijging van het ziekteverzuimpercentage. Ook is een verzekering waarin een budget voor re-integratie is opgenomen veel beter dan een verzuimverzekering waarmee u op het eerste gezicht 100 euro goedkoper uitkomt. Want de ziekteverzuimverzekering moet niet alleen goed werken, het moet u als bedrijf ook helpen.

Yezzer
9
95
per maand
 • Offerte op maat
 • Zelf pakket samenstellen

Veelgestelde vragen

Als u iemand met een nul uren contract in dienst heeft, dan moet u deze persoon minimaal 70 procent van het loon doorbetalen in geval van ziekte. Hierbij geldt als voorwaarde dat deze persoon tijdens de oproepperiode ziek wordt, dus niet daarvoor of daarna. Bovendien geldt de doorbetaling alleen over de periode waarvoor de oproepkracht bij u zou werken. Na deze periode bent u niet verplicht om door te betalen.

Het is niet mogelijk om een DGA mee te verzekeren op een verzuimverzekering van het bedrijf. Er moet sprake zijn van gezagsverhouding en daar is hiervan geen sprake. Om het inkomensverlies voor een DGA te verzekeren, kan gekozen worden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een verzuimverzekering geldt niet voor ZZP’ers die u in dienst heeft en ziek wordt. Een ZZP’er is zelf verantwoordelijk voor een vangnet als hij tijdelijk niet kan werken. Hiervoor dient de ZZP’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten.

Heeft u een oproepkracht in dienst? Dan moet u hem of haar in de meeste gevallen doorbetalen bij ziekte. Hiervoor gelden dan het aantal uur dat hij of zij de laatste periode heeft gewerkt. Voor concreet advies kunt u het best contact opnemen met uw verzekeraa

Nee, een verzuimverzekering is niet verplicht. Omdat de kosten die u als werkgever moet betalen voor een zieke medewerker behoorlijk fors zijn, is het met name voor MKB’ers wel verstandig. Hiermee dekt u een behoorlijk groot financieel risico. Bovendien wordt u in veel gevallen geholpen bij de re-integratie van de medewerker.

Het is mogelijk om de werkgeverslasten mee te verzekeren bij een verzuim verzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loonheffingen die u moet doorbetalen. Dit geeft u op bij het vergelijken of afsluiten van een verzuimverzekering.