WIA excedentverzekering

Mensen die arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een WIA-uitkering als aanvulling op het inkomen. De uitkering is alleen nooit zo hoog als het inkomen dat u verdiende. Om dat te voorkomen, is het mogelijk om een WIA excedentverzekering te nemen.

De WIA excedentverzekering

Mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een WIA-uitkering. Dat is een aanvulling op uw inkomen. De uitkering is alleen nooit zo hoog als het inkomen dat u voorheen verdiende. Waarschijnlijk gaat u er op achteruit. Om dat te voorkomen, is het mogelijk om een verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld de WIA excedentverzekering. Veel mensen denken dat een WIA excedentverzekering hetzelfde is als een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dit is niet het geval. Een WIA excedentverzekering is één van de WIA-aanvullingsverzekeringen. De regeling valt onder de Pensioenwet.

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Als u langdurig ziek bent, dan betaalt uw werkgever uw loon twee jaar door. Soms vraagt uw werkgever een Ziektewet uitkering voor u aan. Als u meer dan twee jaar ziek bent, dan stopt de stopt de loondoorbetalingsplicht van uw werkgever. U belandt dan in de WIA.

Een WIA excedentverzekering afsluiten

Het is verstandig om eerst met uw werkgever contact op te nemen als u deze WIA verzekering wil afsluiten. Vaak kunt u de WIA verzekering via een collectief contract afsluiten. U betaalt dan minder premie. De werkgever houdt dan een bedrag in op uw loon. De WIA is erg ingewikkeld. Het is raadzaam om u vooraf goed te laten informeren door een verzekeraar of adviseur.

De IVA-uitkering en de WGA-uitkering

Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan heeft u mogelijk recht op een WIA uitkering. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.

IVA staat voor: Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering is er voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkering is 75% van het vroegere loon.

WGA is de afkorting van: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling is er voor mensen die (in de toekomst) nog gedeeltelijk kunnen werken. De hoogte van uw de WGA-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het WIA-maandloon. Na de derde maand krijg je 70% van het WIA-maandloon.

Wat is een WIA excedentverzekering?

Als u een hoog salaris heeft en er bij arbeidsongeschiktheid niet te veel in inkomen/loon op achteruit wil gaan, dan is het mogelijk om een WIA excedentverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering voor werknemers met een inkomen boven het maximum uitkeringsdagloon en die voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn. Een andere naam voor deze verzekering is de WIA-aanvullingsverzekering. Momenteel is het maximaal dagloon iets meer dan € 58.000 bruto op jaarbasis. Er wordt dus geen loon uitgekeerd over het loon boven de WIA loongrens. Dit betekent dat deze groep mensen een grote terugval heeft qua inkomen. U ontvangt de uitkering tot de pensioendatum, tenzij anders is afgesproken. Als u een inkomen onder het maximum dagloon heeft, is deze verzekering ook interessant. Met de WIA excedentverzekering kunnen zij een extra aanvulling van 5 of 10% van het salaris verzekeren.

Hoe hoog is de WIA excedentverzekering?

De gekozen dekking en uw inkomen bepalen de hoogte van het verzekerde bedrag. De verzekering vult de WIA-uitkering (meestal) aan tot 70%, 75% of 80%. Hierdoor is de financiële terugval minder groot.

Wanneer krijg ik geen uitkering?

Er zijn een aantal redenen waarom u geen uitkering krijgt uitbetaald van de verzekeraar. Bijvoorbeeld als u door uw eigen schuld arbeidsongeschikt bent geworden. Een werknemer die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is krijgt ook geen WIA-uitkering. Sinds 1993 staat in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf dat verzekeraars niet mogen uitkeren als er sprake is van molest. Onder molest verstaan we schade die is ontstaan in conflictsituaties. U kunt hierbij denken aan een gewapend conflict, een burgeroorlog, terrorisme of natuurrampen. Daarnaast zijn er nog andere redenen waarom u mogelijk geen aanspraak kunt maken op deze verzekering. Check uw polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeraar of adviseur als u precies wilt weten wat wel en wat niet onder de dekking van uw verzekering valt.