Arbeidsongeschikt

Wat houdt arbeidsongeschikt in? Wanneer bent u volledig arbeidsongeschikt? Op welke regeling heeft u recht? Alles over arbeidsongeschiktheid leest u hier.
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 29 april 2021
Leon Schouten is directeur van Totaalbesparen.com en werkt inmiddels ruim 14 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 4 minuten
Laatste update: 29 april 2021

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid: daar wilt u natuurlijk liever niet over nadenken. Toch kan het iedereen overkomen. Naast ongrijpbare gevolgen op emotioneel vlak, heeft dit ook gevolgen voor uw portemonnee en inkomen. Wat houdt arbeidsongeschikt precies in en wanneer bent u volledig arbeidsongeschikt? Op welke regeling of uitkering heeft u recht? En waar moet u allemaal rekening mee houden? Het antwoord op die vragen verschilt per specifieke situatie. Dit betekent arbeidsongeschiktheid voor u.

Wat is arbeidsongeschikt?

Wat is de betekenis van arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, handicap of ongeval werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kan uitvoeren. Uw werkgever betaalt uw loon maximaal twee jaar door. Dit geldt alleen voor vaste contracten. Als uw contract korter dan twee jaar duurt, betaalt de werkgever u tot het einde van het contract. Heeft u geen werkgever? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering via de Ziektewet. Deze uitkering loopt twee jaar door. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Wat is het verschil tussen WIA en Ziektewet?

Het verschil tussen de Ziektewet en WIA hangt af van de tijd dat u ziek bent. Bent u langdurig ziek en heeft u geen baan? Dan komt u in de Ziektewet. Bent u na 2 jaar nog ziek? Dan belandt u in de WIA. U komt pas in aanmerking voor een WIA als u 104 weken ziek bent. Arbeidsongeschiktheid betekent in de WIA iets anders dan in de Ziektewet. Voor de Ziektewet bent u arbeidsongeschikt als u door ziekte uw eigen werk niet kunt doen. U bent arbeidsongeschikt voor de WIA wanneer u wegens ziekte minder dan 65% kunt verdienen van het inkomen dat u kreeg voordat u arbeidsongeschikt werd.

Wanneer bent u volledig arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u volledig arbeidsongeschikt? Dit is een vraag die wij regelmatig krijgen. Na twee jaar beoordeelt de bedrijfsarts (of arbo arts) of u arbeidsongeschikt bent of niet. De arts kijkt naar uw klachten en onderzoekt of u nog in staat bent om (in de toekomst) te werken. Aan de hand van van testen en een gesprek, wordt bepaald of u eventueel ook aangepast of ander werk kan uitvoeren. Het UWV beslist uiteindelijk of u recht heeft op een WIA-uitkering.
arbeidsongeschikt

Bepaling percentage arbeidsongeschiktheid

Hoe arbeidsongeschikt u bent, drukt het UWV uit in procenten. Dit wordt bepaald aan de hand van een formule: (maatmanloon – restverdiencapaciteit) / (maatmanloon) x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage. Na bepaling van het percentage, besluit het UWV het volgende:

  • U krijgt geen uitkering, omdat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U krijgt in het vervolg een WGA-uitkering. U bent 35 tot 80% arbeidsongeschikt of u bent 80 tot 100% arbeidsongeschikt maar er is verwachting op herstel.
  • U krijgt een IVA-uitkering. U bent tussen de 80 en 100% blijvend arbeidsongeschikt.

Verandert uw situatie? Verbetert uw gezondheid of verslechterd deze juist? Dan kunt u zelf een herkeuring aanvragen bij UWV.

Andere handige pagina's

Arbeidsongeschikt uitkering

Er zijn verschillende arbeidsongeschikt uitkeringen. De WGA uitkering en de IVA uitkering.
  • WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het is een tijdelijke uitkering van 70% van uw laatste loon. De focus ligt er op dat u weer gaat werken. Hoe meer u kunt werken, hoe hoger uw inkomen is. U ontvangt WGA voor een bepaalde periode. De lengte van deze periode hangt af van hoeveel u daarvoor heeft gewerkt. Loopt uw uitkering af maar kunt u nog niet (volledig) aan het werk? Dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een WGA-loonaanvullingsuitkering en anders de WGA-vervolguitkering.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U komt hiervoor in aanmerking als u volledig arbeidsongeschikt bent en er maar een kleine kans is dat u (in de toekomst) herstelt. De uitkering bedraagt 75% van uw laatstverdiende loon. U hebt recht op deze uitkering tot aan de AOW-leeftijd. Als uw gezondheidssituatie wijzigt, dan heeft dit gevolgen voor de uitkering. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt dan stopgezet of gewijzigd. Als u niet meer in Nederland woont, kan de arbeidsongeschikt uitkering ook worden stopgezet.

Bezwaar maken tegen beslissing van het UWV

Als het UWV vindt dat u niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering of als u het niet eens bent met het door het UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage, dan kunt u bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen 6 weken na verzending van de beslissing worden ingediend. Na indiening van het bezwaarschrift neemt het UWV een nieuwe beslissing over uw uitkering. Een hoorzitting kan een onderdeel zijn van de bezwaarprocedure.

Arbeidsongeschiktheid bij jongeren

Voor jongeren die arbeidsongeschikt raken is er een Wajong uitkering. Wajong staat voor: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Dit is een regeling voor jonge mensen vanaf 18 jaar die niet (meer) kunnen werken. Er gelden twee situaties waarin u recht op een Wajong heeft. Dat zijn:
  • U op uw 18e verjaardag een ziekte of handicap heeft waardoor u niet (volledig) kunt werken
  • U na uw 18e verjaardag en de dag vóór uw 30e verjaardag (deels) arbeidsongeschikt raakt vanwege een ziekte of een handicap. In het jaar voordat u hier mee te maken kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.
De uitkering is 75% van het wettelijk minimumloon. Het UWV beoordeelt door middel van een beoordeling arbeidsvermogen of u voor een Wajong in aanmerking komt. Het doel van de Wajong is om u zoveel mogelijk (weer) aan het werk te krijgen, voor zover dit kan. Omdat re-integratie het doel is, heeft u als ontvanger van een Wajong-uitkering ook bepaalde verplichtingen. Als u zich niet aan de regels houdt, dan kan uw uitkering worden stopgezet.

Arbeidsongeschiktheid bij ondernemers en zzp’ers

Als ondernemer of zzp’er, kunt u geen aanspraak maken op een WIA. Het is dus raadzaam om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Met deze verzekering heeft u alsnog een inkomen als u niet kunt werken door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval. U kunt deze verzekering naar eigen wens samenstellen. U kunt dus zelf bepalen hoeveel premie u betaalt. De hoogte van de AOV hangt dus voor een deel af van de keuzes die u maakt. Naast deze verzekering is het ook verstandig om een reserve op te bouwen door middel van sparen. Als u voor langere tijd niet kunt werken, dan zult u veel geld nodig hebben om in uw basisbehoeften te voorzien en om uw vaste lasten te kunnen blijven betalen.

Bronnen

Voor het schrijven van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • UWV
  • Rijksoverheid
  • Nibud